BROKER UBEZPIECZENIOWY

Osoba fizyczna albo prawna upoważniona przez ubezpieczonego albo inną osobę uprawnioną z umowy ubezpieczenia do stałego bądź doraźnego dokonywania w jej imieniu czynności prawnych lub faktycznych związanych z zawieraniem bądź wykonywaniem umów ubezpieczenia albo pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczającego.

Dodaj komentarz