FRANSZYZA

Część szkody, za którą ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.
– Franszyza integralna (zwana także względną lub warunkową) określa kwotowo szkodę, do wysokości której ubezpieczyciel nie odpowiada. Powyżej określonej kwoty szkoda jest pokrywana w całości.
– Franszyza redukcyjna (bezwzględna, bezwarunkowa) każdorazowo obniża wysokość odszkodowania o określoną kwotę albo o określony procent szkody.

Dodaj komentarz